Thành lập Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức

CKTC chia sẻ Quyết định số 815/QĐ-BTC ngày 14/04/2021, về việc thành lập Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức trực thuộc Cục Thuế Thành Phố Hồ Chí Minh.

BỘ TÀI CHÍNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 815/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 14 tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC TRỰC THUỘC CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố H Chí Minh;

Căn cứ Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính;

Theo Đề án chi tiết về việc thành lập Chcục Thuế thành phố Thủ Đức trực thuộc Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh; đề nghị của Tổng cục trưởng Tng cục Thuế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức trực thuộc Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở sắp xếp, hợp nhất ba Chi cục Thuế, gồm: Chi cục Thuế Quận 2, Chi cục Thuế Quận 9 và Chi cục Thuế quận Thủ Đức, cụ thể:

a) Tên gọi: Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức.

b) Địa điểm đặt trụ sở: Trung tâm hành chính thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức trực thuộc Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo Quyết định hiện hành của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố; Chi cục Thuế khu vực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2021.

2. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh

Văn phòng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– UBND thành phố Hồ Chí Minh;
– UBND thành phố Thủ Đức;
– Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
– Sở Tài chính, KBNN thành phố Hồ Chí Minh;
– Lưu: VT, V
 TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

Trần Xuân Hà

CKTC (Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

1. Dịch vụ kế toán

2. Dịch vụ báo cáo thuế

3. Dịch vụ thành lập công ty

4. Dịch vụ quyết toán thuế

5. Dịch vụ bảo hiểm xã hội

6. Dịch vụ lập báo cáo tài chính

7. Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh – Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

8. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

9. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Tra cứu thông tin người nộp thuế: tại đây

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Thành lập Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức

CKTC – UY TÍN LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU

About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *