Cách tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán

Hiện nay, chuyển nhượng chứng khoán (đầu tư chứng khoán) là một trong số các hình thức được nhiều doanh nghiệp đang áp dụng. Nhận thấy sự quan tâm và có nhiều câu hỏi gửi về phòng hỗ trợ tư vấn thuế của CKTC từ nhiều doanh nghiệp về cách tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán khi tổ chức đầu tư vào chứng khoán.

Cách tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán

Vì vậy, CKTC sẽ cung cấp một số thông tin cách tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán như: cách tính thuế TNDN từ chuyển nhượng chứng khoán, cách tính thuế GTGT từ chuyển nhượng chứng khoán (nếu có) từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán, cũng như phạm vi áp dụng và một số vấn đề liên quan tới đầu tư chứng khoán.

I. Cơ sở pháp lý tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán.

– Điều 15, Thông tư 78/2014/TT-BTC;

– Điều 16, Thông tư 92/2015/TT-BTC;

– Điều 4, Thông tư 219/2013/TT-BTC;

– Điều 15, VBHN số 26/VBHN-BTC.

II. Phạm vi áp dụng tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán

– Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán của doanh nghiệp là thu nhập có được từ việc chuyển nhượng cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định;

– Trường hợp doanh nghiệp thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để huy động vốn thì phần chênh lệch giữa giá phát hành và mệnh giá không tính vào thu nhập chịu thuế để tính thuế thu nhập doanh nghiệp;

– Trường hợp doanh nghiệp tiến hành chia, tách, hợp nhất, sáp nhập mà thực hiện hoán đổi cổ phiếu tại thời điểm chia, tách, hợp nhất, sáp nhập nếu phát sinh thu nhập thì phần thu nhập này phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp;

– Trường hợp doanh nghiệp có chuyển nhượng chứng khoán không nhận bằng tiền mà nhận bằng tài sản, lợi ích vật chất khác (cổ phiếu, chứng chỉ quỹ) có phát sinh thu nhập thì phải chịu thuế TNDN. Giá trị tài sản, cổ phiếu, chứng chỉ quỹ…. được xác định theo giá bán của sản phẩm trên thị trường tại thời điểm nhận tài sản.

III. Cách tính thuế TNDN từ chuyển nhượng chứng khoán – Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán.

1. Cách xác định thuế TNDN phải nộp từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán:

Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán X Thuế suất thuế TNDN (20%)

2. Cách xác định thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán

Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán = Giá bán chứng khoán (A) Giá mua chứng khoán chuyển nhượng (B)  Chi phí chuyển nhượng chứng khoán (C)

A. Giá bán chứng khoán được xác định như sau:

– Đối với chứng khoán niêm yết và chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết nhưng thực hiện việc đăng ký giao dịch tại trung tâm giao dịch chứng khoán thì giá bán chứng khoán là giá thực tế bán chứng khoán (là giá khớp lệnh hoặc giá thỏa thuận) theo thông báo của Sở giao dịch chứng khoán, trung tâm giao dịch chứng khoán.

– Đối với chứng khoán của các công ty không thuộc các trường hợp nêu trên thì giá bán chứng khoán là giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng.

B. Giá mua chứng khoán chuyển nhượng được xác định như sau:

– Đối với chứng khoán niêm yết và chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết nhưng thực hiện đăng ký giao dịch tại trung tâm giao dịch chứng khoán thì giá mua chứng khoán là giá thực mua chứng khoán (là giá khớp lệnh hoặc giá mua thỏa thuận) theo thông báo của Sở giao dịch chứng khoán, trung tâm giao dịch chứng khoán.

– Đối với chứng khoán mua thoogn qua đấu giá thì giá mua chứng khoán là mức giá ghi trên thông báo kết quả trúng đấu giá cổ phần của tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần và giấy nộp tiền.

– Đối với chứng khoán không thuộc các trường hợp nêu trên: giá mua chứng khoán là giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng.

C. Chi phí chuyển nhượng chứng khoán là các khoản chi phí thực tế liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng chứng khoán, có hóa đơn hợp pháp, chứng từ hợp lệ. Chi phí chuyển nhượng chứng khoán bao gồm các khoản sau:

– Chi phí để làm các thủ tục pháp lý cần thiết cho việc chuyển nhượng;

– Các khoản phí và lệ phí phải nộp khi làm thủ tục chuyển nhượng;

– Phí lưu ký chứng khoán theo quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước và chứng từ thu của công ty chứng khoán;

– Phí ủy thác chứng khoán căn cứ vào chứng từ thu của đơn vị nhận ủy thác;

– Các khoản chi phí giao dịch, đàm phán, ký hợp đồng chuyển nhượng và các chi phí khác có chứng từ chứng minh.

Doanh nghiệp có phát sinh thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán là khoản thu nhập được xác định là khoản thu nhập khác (tài khoản định khoản: 711) và kê khai vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

IV. Thuế GTGT từ chuyển nhượng chứng khoán – Thuế giá trị gia tăng từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán

Căn cứ tiết d, Khoản 8, Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng:

“Chuyển nhượng vốn bao gồm việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn đã đầu tư vào tổ chức kinh tế khác (không phân biệt có thành lập hay không thành lập pháp nhân mới), chuyển nhượng chứng khoán, chuyển nhượng quyền góp vốn khác theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp bán doanh nghiệp cho doanh nghiệp khác để sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp mua kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bán theo quy định của pháp luật.”

=> Vì vậy, chuyển nhượng chứng khoán thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

CKTC (Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

1. Dịch vụ kế toán

2. Dịch vụ báo cáo thuế

3. Dịch vụ thành lập công ty

4. Dịch vụ quyết toán thuế

5. Dịch vụ bảo hiểm xã hội

6. Dịch vụ lập báo cáo tài chính

7. Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh – Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

8. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

9. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Tra cứu thông tin người nộp thuế: tại đây

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Cách tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán

CKTC – UY TÍN LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU

About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *