Thủ tục đăng ký hoạt động phát hành xuất bản

CKTC hướng dẫn thủ tục đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm hoặc đăng ký hoạt động lĩnh vực báo chí tại Thành Phố Hồ Chí Minh.

Thủ tục đăng ký hoạt động phát hành xuất bản

Lĩnh vực đăng ký thủ tục đăng ký hoạt động phát hành xuất bảnXuất bản, in và Phát hành

Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động phát hành xuất bản:

1. Thủ tục đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

– Bước 1: Trước khi hoạt động 15 ngày, cơ sở phát hành xuất bản phẩm là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là cơ sở phát hành) có trụ sở chính và chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh phải gửi hồ sơ đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông  (số 59, Đường Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1), từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).Trường hợp nộp hồ sơ qua mạng Internet, cơ sở phát hành phải có chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp và thực hiện theo hướng dẫn trên Cổng thông tin điện tử.

(Điều 37 Luật xuất bản 2012; Khoản 3, điều 25 của Nghị định số 195/2013/NĐ-CP).

– Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ:

a) Đối với hồ sơ nộp trực tiếp: công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

b) Đối với hồ sơ được gửi qua bưu điện: Thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung các loại giấy tờ theo quy định tới tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ.

c) Đối với Trường hợp nộp hồ sơ qua mạng Internet: cơ sở phát hành phải có chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp và thực hiện theo hướng dẫn trên Cổng thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông về cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

– Bước 3: Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông phải cấp giấy xác nhận, trường hợp không cấp giấy xác nhận phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

– Bước 4: Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Thông tin và Truyền thông hoặc nhận kết quả qua đường bưu điện.

2. Cách thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động phát hành xuất bản:

Nộp và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống internet. Trường hợp nộp hồ sơ qua mạng Internet, cơ sở phát hành phải có chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp và thực hiện theo hướng dẫn trên Cổng thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông về cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

3. Hồ sơ thủ tục đăng ký hoạt động phát hành xuất bản:

– Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm;

+ Bản sao (xuất trình kèm bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực một trong các loại giấy: Chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chứng nhận đầu tư, chứng nhận đăng ký thuế, quyết định thành lập cơ sở phát hành là đơn vị sự nghiệp công lập;

+ Bản sao (xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực giấy tờ sở hữu trụ sở hoặc hợp đồng thuê, mượn trụ sở để làm địa điểm kinh doanh;

+ Bản sao (xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ chứng minh được phép thường trú tại Việt Nam của người đứng đầu cơ sở phát hành do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp.

+ Bản sao (xuất trình kèm bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về phát hành xuất bản phẩm của người đứng đầu cơ sở phát hành do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành phát hành xuất bản phẩm cấp.

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

– Đính kèm: Đơn đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

4. Thời gian giải quyết thủ tục đăng ký hoạt động phát hành xuất bản: 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ.

5. Đối tượng thủ tục đăng ký hoạt động phát hành xuất bản: Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập có trụ sở chính và chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh

6. Cơ quan ban hành giấy phép đăng ký hoạt động phát hành xuất bản: Sở Thông tin và Truyền thông

7. Kết quả thủ tục đăng ký hoạt động phát hành xuất bản: Xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do.

8. Phí, lệ phí thủ tục đăng ký hoạt động phát hành xuất bản: Không có

9. Tên mẫu đơn đăng ký thủ tục đăng ký hoạt động phát hành xuất bản: Đơn đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (Mẫu số 13 – Phụ lục III, Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động phát hành xuất bản:

Điều kiện hoạt động phát hành xuất bản phẩm đối với cơ sở phát hành là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập:

– Người đứng đầu cơ sở phát hành phải thường trú tại Việt Nam; có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về phát hành xuất bản phẩm do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành phát hành xuất bản phẩm cấp;

– Có một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;

– Có địa điểm kinh doanh xuất bản phẩm.

11. Cơ sở pháp lý về thủ tục đăng ký hoạt động phát hành xuất bản:

– Luật Xuất Bản số 19/2012/QH13 (Có hiệu lực từ 01/07/2013);

– Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản (Có hiệu lực từ 01/03/2014);

– Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản (Có hiệu lực từ 15/02/2015);

– Thông tư 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 10 tháng 03 năm 2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương, phòng văn hóa và thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, Thành phố trực thuộc tỉnh;

– Quyết định 4268/QĐ-BTTTT ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

CKTC (Chìa Khóa Thành Côngcung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

1. Dịch vụ kế toán

2. Dịch vụ thành lập công ty

3. Dịch vụ quyết toán thuế

4. Dịch vụ bảo hiểm xã hội

5. Dịch vụ lập báo cáo tài chính

6. Dịch vụ thay đổi GPKD – Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

7. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

8. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn                             

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Tra cứu thông tin người nộp thuế: tại đây

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Thủ tục đăng ký hoạt động phát hành xuất bản

Mail: cktc.vn@gmail.com – Website: cktc.vn

About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *