Sổ sách kế toán hộ kinh doanh

Mẫu sổ sách kế toán hộ kinh doanh excel là một trong những nội dung được các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quan tâm. Theo đó, tại Thông tư 88/2021/TT-BTC quy định về các biểu mẫu kế toán cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh áp dụng. Hãy cùng CKTC tìm hiểu bài viết dưới đây để nắm chi tiết hơn về các biểu mẫu.

Sổ sách kế toán hộ kinh doanh

1. Các trường hợp HKD sẽ nộp thuế theo phương pháp kê khai hộ kinh doanh và mở sổ sách kế toán hộ kinh doanh

Từ năm 2022, nếu hộ kinh doanh có quy mô lớn thì nộp thuế theo phương pháp kê khai theo Thông tư 40/2021/TT-BTC ( kê khai thuế hộ kinh doanh ) và phải mở sổ sách kế toán theo Thông tư số 88/2021/TT-BTC.

Nếu hộ kinh doanh chưa đáp ứng quy mô lớn nhưng có mong muốn thực hiện theo phương pháp kê khai thì trực tiếp làm đơn và gửi cơ quan quản lý thuế để được xem xét chấp nhận nộp thuế theo phương pháp kê khai.

Căn cứ theo điểm 2, điều 3 Thông tư 40/2021/TT-BTC quy định về hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy mô lớn như sau:

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy mô lớn là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có quy mô về doanh thu, lao động đáp ứng từ mức cao nhất về tiêu chí của doanh nghiệp siêu nhỏ trở lên, cụ thể như sau:

– Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm từ 10 người trở lên hoặc tổng doanh thu của năm trước liền kề từ 3 tỷ đồng trở lên.

– Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm từ 10 người trở lên hoặc tổng doanh thu của năm trước liền kề từ 10 tỷ đồng trở lên.

2. Các loại sổ sách kế toán hộ kinh doanh cá thể theo Thông tư 88/2021/TT-BTC

Theo khoản 4, điều 5 Thông tư 88/2021/TT-BTC hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng các sổ kế toán theo danh mục sau đây:

STT Tên sổ kế toán Ký hiệu
1 Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ Mẫu số S1- HKD
2 Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa Mẫu số S2-HKD
3 Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh Mẫu số S3-HKD
4 Sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN Mẫu số S4-HKD
5 Sổ theo dõi tình hình thanh toán tiền lương và các khoản nộp theo lương của người lao động Mẫu số S5-HKD
6 Sổ quỹ tiền mặt Mẫu số S6-HKD
7 Sổ tiền gửi ngân hàng Mẫu số S7-HKD

Nếu hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có nhiều địa điểm kinh doanh khác nhau thì hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải mở sổ kế toán để theo dõi chi tiết theo từng địa điểm kinh doanh.

3. Mẫu sổ sách kế toán hộ kinh doanh excel theo Thông tư 88/2021/TT-BTC

3.1.  Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ

HỘ, CÁ NHÂN KINH DOANH:……

Địa chỉ:………………………………

Mẫu số S1-HKD

(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 SỔ CHI TIẾT DOANH THU BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

Tên địa điểm kinh doanh: ………………….

Năm:……………………..

Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ chia theo danh mục ngành nghề Ghi chú
Số hiệu Ngày, tháng Phân phối, cung cấp hàng hóa Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu Hoạt động kinh doanh khác
A B C D 1 2 …. 4 5 7 8 10 12
                               
      Tổng cộng                        

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang ……….

– Ngày mở sổ: ………….

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

Ngày … tháng … năm …

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH/CÁ NHÂN KINH DOANH

(Ký, họ tên, đóng dấu)

3.2. Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

HỘ, CÁ NHÂN KINH DOANH:…..

Địa chỉ:……………………………

Mẫu số S2-HKD

(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

Tên vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa: ………………..

Năm ………….……

Chứng từ Diễn giải Đơn vị tính Đơn giá Nhập Xuất Tồn Ghi chú
Số hiệu Ngày, tháng Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền
A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8
    Số dư đầu kỳ                  
                       
    Cộng phát sinh trong kỳ X X              
    Số dư cuối kỳ     X X X X      

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …..

– Ngày mở sổ: ……

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

Ngày … tháng … năm …

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH/CÁ NHÂN KINH DOANH

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

3.3. Mẫu sổ chi phí sản xuất, kinh doanh

HỘ, CÁ NHÂN KINH DOANH:…………………

Địa chỉ:…………………………………………

Mẫu số S3-HKD

(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH

Tên địa điểm kinh doanh: ……………

Năm …………………

Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải Tập hợp chi phí theo các yếu tố sản xuất, kinh doanh
Số hiệu Ngày tháng Tổng số tiền Chia ra
Chi phí nhân công Chi phí điện Chi phí nước Chi phí viễn thông Chi phí thuê kho bãi, mặt bằng kinh doanh Chi phí quản lý (chi phí văn phòng phẩm, công cụ, dụng cụ..) Chi phí khác (hội nghị, công tác phí, thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, thuê ngoài khác,…)
A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8
      Số phát sinh trong kỳ                
                       
                       
                       
      Tổng cộng                

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …

– Ngày mở sổ: ….

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

Ngày … tháng … năm …

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH/CÁ NHÂN KINH DOANH

(Ký, họ tên, đóng dấu)

3.4. Mẫu sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN

HỘ, CÁ NHÂN KINH DOANH:….

Địa chỉ:……………………………….

Mẫu số S4-HKD

(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THUẾ VỚI NSNN

Loại thuế:…………………

Năm: …………….

Đơn vị tính:…..

Chứng từ Diễn giải Số thuế phải nộp Số thuế đã nộp Ghi chú
Số  hiệu Ngày, tháng
A B C 1 2 3
    Số dư đầu kỳ

Số phát sinh trong kỳ

     
Cộng số phát sinh trong kỳSố dư cuối kỳ      

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …

– Ngày mở sổ: …                                                  

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

Ngày … tháng … năm …

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH/

CÁ NHÂN KINH DOANH

(Ký, họ tên, đóng dấu)

3.5. Mẫu sổ theo dõi tình hình thanh toán tiền lương và các khoản nộp theo lương của người lao động

HỘ, CÁ NHÂN KINH DOANH:…………….

Địa chỉ:………………………………………

Mẫu số S5-HKD

(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN NỘP THEO LƯƠNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Năm…………………..

Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải Tiền lương và thu nhập của người lao động BHXH BHYT BHTN ….
Số hiệu Ngày, tháng Số phải trả Số đã trả Số còn phải trả Số phải trả Số đã trả Số còn phải trả Số phải trả Số đã trả Số còn phải trả Số phải trả Số đã trả Số còn phải trả  
A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
      – Số dư đầu kỳ

– Số phát sinh trong kỳ

……….

 

– Cộng số phát sinh trong kỳ

– Số dư cuối kỳ

                         

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …

– Ngày mở sổ: …

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

Ngày … tháng … năm …

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH/CÁ NHÂN KINH DOANH

  (Ký, họ tên, đóng dấu)

3.6. Mẫu sổ quỹ tiền mặt

HỘ, CÁ NHÂN KINH DOANH:…………………

Địa chỉ:……………………………………  

Mẫu số S6-HKD

(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 SỔ QUỸ TIỀN MẶT

Loại quỹ: …………….

Ngày, tháng ghi sổ Ngày, tháng chứng từ Số hiệu chứng từ Diễn giải Số tiền Ghi chú
Thu Chi Thu Chi Tồn
A B C D E 1 2 3 F
        – Số dư đầu kỳ x x    
        – Số phát sinh trong kỳ        
        – Cộng số phát sinh trong kỳ     x x
        – Số dư cuối kỳ x x   x

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …

– Ngày mở sổ: …

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

Ngày … tháng … năm …

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH/CÁ NHÂN KINH DOANH

(Ký, họ tên, đóng dấu)

3.7. Mẫu sổ tiền gửi ngân hàng

HỘ,CÁ NHÂN KINH DOANH:…………

Địa chỉ:…………………………

Mẫu số S7-HKD

(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính)

 SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

Nơi mở tài khoản giao dịch: …………….

Số hiệu tài khoản tại nơi gửi: …………..

Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải Số tiền Ghi chú
Số hiệu Ngày, tháng Thu

(gửi vào)

Chi

(rút ra)

Còn lại
A B C D 1 2 3 F
      – Số dư đầu kỳ        
      – Số phát sinh trong kỳ        
      – Cộng số phát sinh trong kỳ     x x
      – Số dư cuối kỳ x x   x

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …

– Ngày mở sổ: …

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

Ngày … tháng … năm …

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH/CÁ NHÂN KINH DOANH

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Trên đây là các mẫu sổ sách kế toán hộ kinh doanh thường sử dụng. Nhằm mục đích hỗ trợ tốt nhất cho hộ, cá nhân kinh doanh, CKTC khuyến khích các hộ kinh doanh nên tìm kiếm các phần mềm kế toán hộ kinh doanh cá thể đáp ứng quy định về chứng từ, sổ kế toán theo Thông tư 88/2021/TT-BTC, xuất hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC và nộp thuế theo Thông tư 40/2021/TT-BTC.

CKTC (Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

1. Dịch vụ kế toán

2. Dịch vụ báo cáo thuế

3. Dịch vụ thành lập công ty

4. Dịch vụ quyết toán thuế

5. Dịch vụ bảo hiểm xã hội

6. Dịch vụ lập báo cáo tài chính

7. Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh – Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

8. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

9. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Tra cứu thông tin người nộp thuế: tại đây

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Sổ sách kế toán hộ kinh doanh

CKTC – UY TÍN LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU

About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *