Hàng hóa phi mậu dịch có được khấu trừ thuế GTGT

CKTC chia sẻ bài viết về: Hàng hóa phi mậu dịch có được khấu trừ thuế GTGT. Hướng dẫn cách hạch toán hàng hóa nhập khẩu phi mậu dịch, hạch toán hàng hóa xuất khẩu phi mậu dịch, hạch toán hàng hóa nhập khẩu phi mậu dịch.

Cách hạch toán chi nhánh phụ thuộc và chi nhánh độc lập

Câu hỏi về hàng hóa phi mậu dịch có được khấu trừ thuế GTGT:

1. Hàng hóa phi mậu dịch có được khấu trừ thuế GTGT và hàng hóa phi mậu dịch có được tính vào thuế TNDN hay không?

2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu phi mậu dịch có được kê khai khấu trừ thuế không?

I. Định nghĩa vềhàng hóa phi mậu dịch?

Căn cứ:

1. Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

2. Tại Điều 69 Phần III Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan quy định: “Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại (dưới đây gọi tắt là hàng phi mậu dịch).

3. Điều 69, Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

4. Điều 69, Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Hàng hoá nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại hoặc hàng hoá xuất khẩu không nhằm mục đích thương mại (dưới đây gọi tắt là hàng phi mậu dịch) gồm:

1. Quà biếu, tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài gửi cho tổ chức, cá nhân Việt Nam; của tổ chức, cá nhân ở Việt Nam gửi cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài;

2. Hàng hoá của cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam và những người làm việc tại các cơ quan, tổ chức này;

3. Hàng hoá viện trợ nhân đạo;

4. Hàng hoá tạm nhập khẩu, tạm xuất khẩu của những cá nhân được Nhà nước Việt Nam cho miễn thuế;

5. Hàng mẫu không thanh toán;

6. Dụng cụ nghề nghiệp, phương tiện làm việc tạm xuất, tạm nhập của cơ quan, tổ chức, của người xuất cảnh, nhập cảnh có thời hạn;

7. Tài sản di chuyển của tổ chức, cá nhân;

8. Hành lý cá nhân của người nhập cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hoá mang theo người của người nhập cảnh vượt tiêu chuẩn miễn thuế”.

II. Hàng hóa phi mậu dịch có được khấu trừ thuế GTGT hay không?

Căn cứ pháp lý về hàng hóa phi mậu dịch có được khấu trừ thuế GTGT:

– Khoản 1 Điều 14; Khoản 1, Khoản 2 Điều 15, Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ;

– Khoản 1 Điều 14; Khoản 1, Khoản 2 Điều 15, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng;

A. Giai đoạn trước ngày 01/01/2015 – Hàng hóa phi mậu dịch có được khấu trừ thuế GTGT:

+ Tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 15, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 có hiệu lực từ 01/01/2014 quy định như sau:

“Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam. 

2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT”.

1. Theo công văn Số 1136/TCT-CS Ngày 08/04/2010 thì loại hàng này không được khấu trừ/hoàn thuế GTGT đầu vào.

2. Công văn 3271/TCT-KK Ngày 14/08/2014 hoàn thuế giá trị gia tăng: Hàng hóa nhập khẩu bằng tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch không phải là hàng hóa mua bán nhằm mục đích thương mại nên không phát sinh nghĩa vụ thanh toán, không có hợp đồng và hóa đơn thể hiện việc mua bán hàng hóa và cũng không có chứng từ thanh toán khoản tiền mua hàng hóa đó. Trường hợp Công ty TNHH Groz-Beckert Việt Nam nhập khẩu hàng hóa bằng tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch, không có chứng từ thanh toán tiền mua hàng hóa nên không đáp ứng điều kiện để được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo quy định tại Khoản 2 Điều 15, Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngay 11/01/2012 và Khoản 2 Điều 15, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

=> Như vậyHàng nhập khẩu phi mậu dịch không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

B. Giai đoạn từ ngày 01/01/2015 trở đi – Hàng hóa phi mậu dịch có được khấu trừ thuế GTGT

Tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Thông tư số 151/2014/TT-BTC) có hiệu lực từ 01/01/2015 quy định như sau:

“Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ các trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng, hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài”.

=> Như vậy: Hàng nhập khẩu phi mậu dịch được khấu trừ thuế GTGT, kể từ ngày 1/1/2015 theo Khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015.

Hàng hóa phi mậu dịch có được khấu trừ thuế GTGT – Các điều kiện khấu trừ thuế:

Hàng hóa phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh của công ty;

+ Tờ khai hải quan phi mậu dịch: Có tờ khai hải quan thông quan;

+ Chứng từ nộp thuế ở khâu nhập khẩu: thuế GTGT và thuế nhập khẩu nộp đầy đủ;

+ Chứng từ khác (chứng minh hàng được cho, tặng, hàng mẫu …).

+ Hàng hóa nhập khẩu phi mậu dịch có được bán, trao đổi?

++ Hiện tại chưa có văn bản pháp luật nào quy định hàng hóa nhập khẩu theo hình thức phi mậu dịch không được phép bán, trao đổi.

++ Doanh nghiệp được quyền sử dụng hàng biếu, tặng, hàng mẫu … hợp pháp (có đầy đủ chứng từ như trên) theo đúng pháp luật, đúng mục đích kinh doanh của mình.

=> Lưu ý: Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức phi mậu dịch nếu có chứng từ thanh toán qua ngân hàng và các chứng từ như trên thì vẫn được khấu trừ thuế GTGT, được đưa giá trị hàng hóa đó vào chi phí tinh thuế TNDN.

1. Công văn 10219/CT-TTHT ngày 20 tháng 10 năm 2016 chính sách thuế khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào Hồ Chí Minh:  Trường hợp Công ty theo trình bày nhập khẩu hàng hóa theo hình thức phi mậu dịch, nếu hàng hóa nhập khẩu dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, có chứng từ thanh toán qua ngân hàng cho nhà cung cấp, tờ khai Hải Quan hàng nhập khẩu phi mậu dịch, chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu thì Công ty được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào; giá trị hàng hóa nhập khẩu được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

III. Hạch toán khi nhận hàng cho, biếu, tặng, nhập khẩu (hạch toán hàng hóa phi mậu dịch) như sau:

+ Phản ánh giá trị hàng hóa theo giá thị trường:

Nợ TK 156

Có TK 711 – Ghi nhận theo giá trị thị trường trên tờ khai

Có TK 3333 – Thuế nhập khẩu (Nếu có)

+ Nộp thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu, thuế nhập khẩu:

Nợ TK 33312, 3333

Có TK 111, 112

+ Phản ánh thuế GTGT hàng nhập khẩu:

Nợ TK 1331

Có TK 33312

CKTC (Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

1. Dịch vụ kế toán

2. Dịch vụ báo cáo thuế

3. Dịch vụ thành lập công ty

4. Dịch vụ quyết toán thuế

5. Dịch vụ bảo hiểm xã hội

6. Dịch vụ lập báo cáo tài chính

7. Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh – Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

8. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

9. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Tra cứu thông tin người nộp thuế: tại đây

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Hàng hóa phi mậu dịch có được khấu trừ thuế GTGT

CKTC – UY TÍN LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU

About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *