Xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn bất hợp pháp

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, đơn vị chúng ta sẽ gặp phải các vấn đề về hoá đơn mua vào và bán ra của đơn vị. CKTC chia sẻ công văn về xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn bất hợp pháp để quý doanh nghiệp tham khảo.

Xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn bất hợp pháp

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2775/TCT-CS
V/v x phạt về hóa đơn.

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi:

– Cục Thuế tỉnh Gia Lai;
– Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 11755/CT-QLAC ngày 27/03/2018 của Cục Thuế thành ph Hà Nội và công văn số 6608/CT-KT1 ngày 23/08/2017 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn bất hợp pháp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13;

– Căn cứ quy định tại khoản 8, khoản 9 Điều 3 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ về sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và sử dụng bất hợp pháp hóa đơn; khoản 1 Điều 13 Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về đối tượng áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng;

– Căn cứ quy định tại Điều 3, khoản 5 Điều 38, khoản 2 Điều 39 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn;

– Căn cứ quy định tại Điều 27 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn;

– Căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 3 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính về nguyên tắc áp dụng và hình thức xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn;

Ngày 12/12/2016, Bộ Tài chính đã có công văn số 17615/BTC-TCT hướng dẫn về việc xử lý đối với trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn trong thời gian cơ quan thuế có Quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp người bán sử dụng hóa đơn trong thời gian cơ quan thuế có Quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng hoặc Thông báo về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký còn hiệu lực là hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp; cơ quan thuế thực hiện xử lý như sau:

– Xử phạt đối với người mua: Người mua hàng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, không được kê khai khấu trừ thuế GTGT và tính chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Xử phạt đối với người bán: Trường hợp người bán sử dụng nhiều s hóa đơn bất hợp pháp thì khi bị phát hiện người bán bị xử phạt về hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và có tình tiết tăng nặng do vi phạm trong thời gian đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính của cơ quan thuế.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tnh Gia Lai và Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.


Nơi nhận:

– Như trên;
– Phó TCT Cao Anh Tuấn (để b/c);
– Vụ PC-BTC;
– C
ác Vụ: PC, KK, TTr, KTNB-TCT;
– 
Website TCT;
– 
Lưu: VT, CS (3)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

Lưu Đức Huy

Xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn bất hợp pháp

Mail: cktc.vn@gmail.com

Hotline – Viber – Zalo: 0888 139 339

About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *