Gia hạn nộp mẫu đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế

Mẫu 06/GTGT là tờ khai đăng ký tự nguyện áp dụng hình thức tính thuế theo phương pháp khấu trừ. Theo quy định, doanh nghiệp phải nộp mẫu này trước ngày 30/1/2016. Do kế toán quá bận rộn với việc quyết toán của năm trước nên đã quên thực hiện thủ tục này.

Trước tình hình đó, Cục thuế đã có công văn cho gia hạn nộp mẫu 06/GTGT là 30/4/2016. Tuy nhiên, ngày này là ngày lễ nên thời hạn sẽ chấm dứt trước đó một ngày.  Mặc dù Tổng cục thuế tạo điều kiện cho doanh nghiệp nộp bổ sung và gia hạn nộp mẫu 06/GTGT nhưng phải bị xử phạt về hành vi chậm thông báo thay đi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn quy định theo hướng dẫn tại Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính.

Chi tiết công văn như sau:

BỘ TÀI CHÍNH
T
NG CỤC THU
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1434/TCT-KK
V/v tiếp nhận mẫu 06/GTGT

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tổng cục Thuế nhận được vướng mắc của một số Cục Thuế địa phương về thời hạn tiếp nhận mẫu 06/GTGT. Sau khi báo cáo và được sự đng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại:

– Khoản 2, khoản 3 Điều 10 Luật thuế GTGT.

– Khoản 4, khoản 5 Điều 7 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một s điu của Luật thuế GTGT.

– Khoản 1, khoản 2 Điều 12 Thông tư s 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phquy định chi tiết và hướng dn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.

– Khoản 3 Điều 3 Thông tư s 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính quy định sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Theo báo cáo của một s cơ quan thuế thì đến nay vn còn người nộp thuế chưa gửi mu 06/GTGT-tiếp tục đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ năm 2016-2017 đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Nhm tạo điều kiện thuận lợi, không nh hưng đến tình hình kinh doanh và phương pháp tính thuế đang áp dụng của người nộp thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến v việc tiếp nhận mẫu 06/GTGT – đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ cho chu kỳ ổn định 02 năm (2016 2017) cụ thể như sau:

Người nộp thuế nộp mu 06/GTGT sau thời hạn 30/1/2016 bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chậm thông báo thay đi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn quy định theo hướng dẫn tại Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính. Cơ quan thuế có trách nhiệm thông báo tới từng người nộp thuế trên địa bàn, thuộc đối tượng đăng ký tự nguyện tiếp tục áp dụng phương pháp khu trừ phải gửi mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế chậm nht là ngày 30/4/2016, nếu sau thời hạn này, người nộp thuế không đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì phải chuyển sang phương pháp trực tiếp từ thời điểm nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tnh, thành phố được biết và ng dn người nộp thuếthực hiện.

 

 Nơi nhận:
– Như trên;
– Vụ CST, Vụ PC (BTC);
– Vụ CS, Vụ PC
, Vụ TTHT, Cục CNTT;

– Website Bộ Tài chính;
– W
ebsite Tổng cc Thuế;
– Lưu: VT, KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Đại Trí

  1. Dịch vụ kế toán
  2. Dịch vụ thành lập công ty
  3. Dịch vụ quyết toán thuế
  4. Dịch vụ bảo hiểm xã hội
  5. Dịch vụ lập báo cáo tài chính
  6. Dịch vụ thay đổi GPKD
  7. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp
  8. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn                             

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Tham khảo tại: www.cktc.vn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Mail: cktc.vn@gmail.com

Hotline: 0888 139 339

Posted in:
About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.