Các chi phí được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN

Các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đang được quy định tại Điều 6 của TT 78/2014/TT-BTC hướng dẫn về thuế TNDN có hiệu lực từ ngày 2/8/2014 và đã được sửa đổi bổ sung tại:

 • Điều 6 của TT 119/2014/TT-BTC có hiệu lực từ 01/9/2014
 • Điều 1 chương I của TT 151/2014/TT-BTC hướng dẫn về thuế TNDN có hiệu lực từ ngày 15/11/2014/.
 • Điều 4 của TT 96/2015/TT-BTC (6/8/2015 nhưng được áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2015)

Kế Toán Chìa Khóa Thành Công xin được tổng hợp các khoản chi phí được trừ và không được trừ theo quy định trên như sau:

 1. Doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
 2. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
 3. Khoản chi cho đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp
 4. Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
 • Trường hợp mua hàng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên mà chưa thanh toán thì doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ nhưng khi thanh toán doanh nghiệp dùng tiền mặt thì doanh nghiệp phải kê khai, điều chỉ giảm chi phí đó xuống (tức là chi phí này không được tính vào chi phí được trừ nửa)

Ví dụ: tháng 11 năm 2014 Công ty CKTC có mua hàng hóa giá trị là 50 triệu đồng nhưng chưa thanh toán, Năm 2014, Công ty CKTC đã tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế đối với giá trị mua hàng hóa này. Sang năm 2015 Công ty CKTC có thực hiện thanh toán với giá trị mua hàng hóa này bằng tiền mặt do vậy Công ty CKTC phải kê khai điều chỉnh giảm chi phí đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt ( kỳ tính thuế 2015).

Chú ý: đối với các hóa đơn mua hàng hóa dịch vụ đã thanh toán bằng tiền mặt phát sinh trước thời điểm thông tư 78/2014/TT-BTC có hiệu lực (tức là trước ngày 2/8/2014 thì không phải điều chỉnh lại).

 • Trường hợp doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và có hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền theo quy định của pháp luật về hóa đơn; mà hóa đơn này được thanh toán theo các quy định trên thì được tính vào chi phí được trừ.
 1. Chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp:

   Chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo nhân viên, chi phí quảng cáo phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp, chi phí cho giai đoạn nghiên cứu, chi phí chuyển dịch địa điểm, chi phí mua để có và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế, giấy phép chuyển giao công nghệ, nhãn hiệu thương mại, lợi thế kinh doanh không phải là tài sản cố định vô hình mà được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tối đa không quá 3 năm theo quy định của pháp Luật thuế TNDN.

(Theo khoản 3 điều 3 của thông tư 45/2013/TT-BTC)

Lưu ý:  Trước khi thành lập doanh nghiệp, các sáng lập viên có văn bản ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện chi hộ một số khoản chi phí liên quan đến thành lập doanh nghiệp, mua sắm hàng hóa, vật tư thì doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ thuế GTGT và đầu vào theo hóa đơn GTGT đứng tên tổ chức, cá nhân được ủy quyền và phải thực hiện thanh toán cho tổ chức cá nhân được ủy quyền qua ngân hàng đối với những hóa đơn có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên.

(Theo điểm b, khoản 12 điều 14 của TT 219/2013/TT-BTC)

 1. Trường hợp doanh nghiệp có chi phí liên quan đến phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khả kháng như: hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng… không được bồi thường thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

(chú ý: trường hợp mất do quản lý, do vận chuyển dù không được bồi thường nhưng cũng không tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN)

 1. Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ cho bản thân và gia đình người lao động; chi phí nghỉ mát; chi hỗ trợ điều trị; chi bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch họa; tai nạ; ốm đâu; chi khen thưởng người lao động; chi bảo hiểm tai nạn; bảo hiểm sức khỏe; bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ các khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động hướng dẫn tại điểm 6 bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.11 Điều 4 của thông tư 96/2015/TT-BTC) và những khoản chi có tính phúc lợi khác. Tổng khoản chi có tính chất phúc lợi trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp được xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia (:) 12 tháng. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động không đủ 12 tháng thì: Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế được xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia (:) số tháng thực tế hoạt động trăm năm.

Quỹ tiền lương thực hiện là số tiền lương thực tế đã chi trả của năm đó đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán theo quy định (không bao gồm số tiền trích lập quỹ dự phòng tiền lương của năm trước chi trong năm quyết toán thuế)

Ví dụ:  Công ty Kế toán CKTC năm 2015 có quỹ lương thực tế thực hiện là 1,2 tỷ đồng thì việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế 2015 của doanh nghiệp như sau (1.200.000.000 đồng : 12 tháng) = 100.000.000 đồng.

 Các khoản chi: quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, tiếp khách, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí; chi cho biếu tặng hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng:

Bắt đầu từ ngày 1/1/2015, khi Luật số: 71/2014/QH13, ngày 26/11/2014 – LUẬT SỬA ĐỔI BỔ XUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ có hiệu lực thì tại Điều 1 – khoản 4. “Bãi bỏ điểm m khoản 2 Điều 9” của luật sửa đổi số 32/2013/QH13 – tức là “Dỡ bỏ trần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, tiếp tân, tiếp khách, hội nghị, hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh 15% cho doanh nghiệp”

– Bắt đầu từ năm 2015, các chi phí quảng cáo trên không còn bị khống chế nữa.

(trước ngày 1/1/2015: Thông tư 78/2014/TT-BTC là bị khống chế 15%)

 1. Chi phí doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ không có hóa đơn nhưng không lập Bảng kê 01/TNDN. Kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán…………

– Các khoản chi không được trừ khi tính thuế TNDN: Gồm các khoản chi không đáp ứng đủ điều kiện quy định tại phần I nêu trên và trường hợp đặc biệt, khống chế mức chi sau:

 1. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động sẽ bị loại khỏi chi phí được khấu trừ nếu:
 • Đã hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế không chi trả hoặc không có chứng từ thanh toán. Hoặc trả sau thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm.
 • Các khoản tiền lương, tiền thưởng, tiền chi cho bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, giám đốc quy định theo quy chế tài chính của công ty, Tổng công ty.

(Trước: khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ thuộc các khoản chi mua bảo hiểm tự nguyện cho người lao động không được vượt quá 01 triệu đồng/ người/ tháng)

 • Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ( do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp thanh gia hoạt động điều hành sản xuất, kinh doanh.

   Chú ý: theo cv 4568/TCT – TNCN ngày 16/10/2014 của Bộ Tài Chính thì “trường hợp công ty TNHH một thành viên trả tiền lương, tiền thù lao cho chủ sở hữu công ty là giám đốc trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. các khoản thu nhập trên được coi là tiền lương và chi phí nộp thuế thu nhập các nhân từ tiền lương, tiền công theo quy định.”

công văn 4568 này làm cho rất nhiều ké toán nghỉ rằng sẽ được tinh vào chi phí được trừ đối với lương của giám đốc công ty TNHH MTV khi họ tham gia vào điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nhưng đến ngày 3/3/2015, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn 727/TCT-CS đã giải đáp vấn đề trên:

Căn cứ đặc thù của Doanh nghiệp tư nhân và Công ty TNHH MTV được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì khoản chi tiền lương tiền công của chủ Doanh nghiệp tư nhân, chủ Công ty TNHH MYV (do cá nhân làm chủ), ( không phân biệt có hay không tham gia trực tiếp điều hành sản xuất, kinh doanh) đều thuộc khoản chi phí quy định tại tiết d, điểm 2.5, khoản 2, Điều 6 Thông tư số 78/2014 TT-BTC nêu trên.

 1. Chi trang phục:

Phần chi trang phục bằng hiện vật cho người lao động không có hóa đơn, chứng từ. Phần chi trang phục bằng tiền cho người lao động vượt quá 05 triệu đồng/người /năm.

Trường hợp doanh nghiệp có chi trang phục bằng cả tiền và hiện vật cho người lao động để được tính vào chi phí được trừ thì mức tối đa với chi bằng tiền mặt không vượt quá 05 triệu đồng/người/năm, bằng hiện vật phải có hóa đơn chứng từ.

Trước đây theo TT 78:

Phần chi trang phục bằng tiền, bằng hiện vật cho người lao động vượt quá 05 triệu đồng/người/năm không được tính vào chi phí được trừ. Trường hợp doanh nghiệp có chi trang phục cả bằng tiền mặt và hiện vật cho người lao động thì mức chi tối đa để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế không vượt quá 05 triệu đồng/người/năm.

Vậy là: bỏ mức khống chế đối với trường hợp doanh nghiệp cho chi trang phục cho người lao động bằng hiện vật, doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ nếu có Hóa đơn, chứng từ theo quy định.

Không tính vào chi phí được trừ  đối với phần chi trang phục bằng tiền mặt cho người lao động vượt quá 05 triệu đồng/người/năm.

Trường hợp doanh nghiệp có chi trang phục cả bằng hiện vật và tiền mặt cho người lao động  để được tính vào chi phí được trừ thì mức chi tối đa đối với chi bằng tiền không vượt quá 05 triệu đồng/người/năm, bằng hiện vật phải có hóa đơn chứng từ.

 1. Phần chi trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh của cá nhân – đối tượng không phải là tổ chức tín dụng tổ chức kinh tế vượt quá 150% mức lãi cơ bản do Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay. ( các bạn xem mức lãi suất của Ngân hàng Nhà Nước VN trên trang web: sbv.gov.vn)

Ví dụ: Công ty Kế Toán CKTC đã góp đủ vốn điều lệ , thực hiện vay 200 triệu của một cá nhân với lãi suất 1,2%/tháng.

Vào thời điểm đó Ngân hàng Nhà Nước VN công bố mức lãi suất là 0,6%/tháng.

+ Số tiền lãi mà CKTC phải trả cho cá nhân là: 200.000.000 X 1,2% =2.400.000/tháng

+ Mức lãi mà CKTC được tính vào chi phí được trừ là: 0.6% X 150% = 0,9%

 • Vậy tiền vay với mức lãi suất trả cho cá nhân vượt quá 150% sẽ không được tính vào chi phí được trừ:

(1,2% – 0.9%) X 200.000.000 = 600.000

Vậy: trong 2.400.000 tiền lãi của cá nhân đó sẽ bị loại đi 600.000

 1. Chi trả lãi vay tương ứng với phần vốn điều lệ ( đối với doanh nghiệp tư nhân là vốn đầu tư) đã đăng ký còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp kể cả trường hợp doanh nghiệp đã đi vào sản xuất kinh doanh. Chi trả tiền lãi vay trong quá trình đầu tư đã ghi nhận vào giá trị tài sản, giá trị công trình đầu tư.

Trường hợp doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ, trong quá trình kinh doanh có các khoản chi trả lãi tiền vay để đầu tư vào doanh nghiệp khác thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ  khi xác định thu nhập chịu thuế.

Chi trả lãi tiền vay tương ứng với vốn điều lệ còn thiếu theo tiến độ  góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

 • Trường hợp số tiền vay nhỏ hơn hoặc bằng vốn điều lệ còn thiếu thì toàn bộ tiền lãi vay là khoản chi không được trừ
 • Trường hợp số tiền vay lớn hơn số vốn điều lệ còn thiếu theo tiến độ góp vốn:

+ Nếu doanh nghiệp phát sinh nhiều khoản vay thì khoản chi trả lãi tiền vay không được trừ bằng tỷ lệ (%) giữa vốn điều lệ còn thiếu trên tổng số tiền vay nhân (X) tổng số lãi vay.

+ Nếu vốn doanh nghiệp chỉ phát sinh 1 khoản vay thì khoản chi trả tiền lãi không được trừ bằng số vốn điều lệ còn thiếu nhân (X) lãi suất của khoản vay nhân (X) thời gian góp vốn điều lệ còn thiếu.

Chú ý:

+ Thời gian góp vốn: Hiện nay được thực hiện theo Luật Doanh nghiệp mới: Luật số 68/2014/QH13 (Hiệu lực từ 1/7/2015)

Công ty TNHH ( 1TV, 2TV), Công ty cổ phần: thời hạn góp vốn là 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy phép đăng ký KD)\

( trước đây thời hạn góp vốn của công ty TNHH là 36 tháng => các công ty TNHH thành lập ngày 1/7/2015 vẫn được góp vốn trong vòng 36 tháng)

+ Tại điều 23 – của NĐ 155/2013/NĐ-CP – Quy định xử phạt hành vi trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư ( HL: 1/1/2014) thì:

 1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
 2. Tiếp tục hoạt động khi đã kết thúc thời hạn hoạt động ghi trong điều lệ mà không được gia hạn;
 3. Không góp đúng hạn số vốn đã đăng ký.
 4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không góp đủ số vốn như đã đã ký.
 5. Chi phí phụ cấp cho người lao động đi công tác

Chi phụ cấp cho người lao động đi công tác, chi phí đi lại và tiền thuê chỗ ở cho người lao động đi công tác nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ được tính vào chi phí được xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp doanh nghiệp có khoán tiền đi lại, tiền ở, phụ cấp cho người lao động đi công tác và thực hiện đúng theo quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp thì được tính vào chi phí được trừ khoản chi khoán tiền đi lại, tiền ở, tiền phụ cấp.

Trường hợp doanh nghiệp cử người lao động đi công tác ( bao gồm công tác trong nước và công tác nước ngoài) nếu có phát sinh chi phí từ 20 triệu đồng trở lên, chi phí mua vé máy bay mà các khoản chi phí này được thanh toán bằng thẻ ngân hàng của cá nhân thì đủ điều kiện là hình thức thanh toán không dùng tiền mặt và được tính vào chi phí được trừ nếu đáp ứng đủ điều kiện sau:

 • Có hóa đơn, chứng từ phù hợp do người cung cấp hàng hóa, dịch vụ giao xuất.
 • Doanh nghiệp có quyết định hoặc văn bản cử người lao động đi công tác.
 • Quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp cho phép người lao động được phép thanh toán các khoản công tác phí, mua vé may bay bằng tài khoản ngân hàng do cá nhân là chủ thẻ và khoản chi này sau đó được doanh nghiệp thanh toán lại cho người lao động.

Trường hợp Doanh nghiệp có mua vé máy bay qua website thương mại điện tử cho người đi công tác để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì chứng từ làm căn cứ để tính vào chi phí được trừ là vé máy bay điện tử, thẻ máy bay (boarding pass) và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp có cá nhân tham gia hành trình vận chuyển. Trường hợp doanh nghiệp không thu hồi được thẻ lên máy bay của người lao động thì chứng từ làm căn cứ vào chi phí được trừ là vé máy bay điện tử, quyết định hoặc văn bản của người đi công tác và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp có cá nhân tham gia hành trình vận chuyển

Trước đây theo thông tư 78/2014:

Doanh nghiệp không được Tính vào chi phí được trừ Thuế TNDN đối với phần chi phụ cấp cho người lao động đi công tác trong nước hay ngoài nước vượt quá 02 lần mức quy định theo hướng dẫn của Bộ Tài Chính đối với cán bộ công chức, viên chức Nhà Nước.

Vậy là: bỏ mức khống chế đối với khoản chi phụ cấp người lao động đi công tác, doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ nếu có hóa đơn, chứng từ theo quy định. Trường hợp doanh nghiệp có khoản phụ cấp cho người lao động đi công tác và thực hiện đúng theo quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp thì được tính vào chi phí được trừ của khoản chi khoán.

 1. Chi phí khấu hao tài sản cố định sẽ bị loại trong các trường hợp sau: Chi phí khấu hao tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

Riêng tài sản cố định phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ac, giờ ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, cơ sở đào tạo, dạy nghề, thư viện, nhà trẻ, khu thể thao và các thiết bị, nội thất đủ điều kiện là tài sản cố định lắp đặt các công trình nêu trên; bể chứa nước sạch, nhà xe; xe đưa đón người lao động, nhà ở trực tiếp cho người lao động; chi phí xây dựng cơ sở vật chất, chi phí mua sắm máy, thiết bị là tài sản cố định dùng để tổ chức các hoạt động giáo dục nghề nghiệp  được trích khấu hao vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

 1. Chi phí khấu hao đối với tài sản cố định không có giấy tờ chứng minh thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp ( trừ tài sản cố định thuê mua tài chính) ví dụ mua ô tô: doanh nghiệp phải làm thủ tục thay tên đổi chủ, để đứng tên doanh nghiệp chủ sở hữu thì chi phí khấu hao mới được tính vào chi phí được trừ)
 2. Chi phí khấu hao đối với tài sản cố định không được quản lý, theo dõi, hoạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp theo chế độ quản lý tài sản cố định và hạch toán hiện hành.
 3. Trích khấu hao vượt mức quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. ( vượt khung quy định tại thông tư 45/2013/TT-BTC quy định về tài sản cố định)

Doanh nghiệp thực hiện phương pháp thông báo trích khấu hao tài sản cố định mà doanh nghiệp lựa chọn áp dụng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi thực hiện trích khấu hao ( ví dụ: thông báo lựa chọn trích khấu hao theo phương pháp đường thẳng…) Hàng năm doanh nghiệp trích khấu hao tài sản cố định  theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hoa tài sản cố định kể cả trường hợp khấu hao nhanh ( nếu đáp ứng đủ điều kiện).

Doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả kinh tế cao được trích khấu hao nhanh nhưng tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng để nhanh chóng đổi mới công nghệ đối với một số tài sản cố định theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng, trích khấu hao tài sản cố định. Khi thực hiện trích khấu hao nhanh, doanh nghiệp phải đảm bảo kinh doanh có lãi.

Đối với tài sản cố định tự làm nguyên giá tài sản cố định được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ là tổng các chi phí sản xuất để hình thành nên tài sản đó.

Đối với tài sản là công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển,… không đáp ứng đủ điều kiện xác định là tài sản cố định theo quy định thì chi phí mua tài sản nêu trên được phân bổ dần vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng tối đa không quá 3 năm.

 1. Khấu hao đối với tài sản cố định đã khấu hao hết giá trị.
 2. Một số trường hợp cụ thể được xác định như sau:
 • Xe đối với ô tô chở 9 người trở xuống: Không được tính vào chi phí được trừ khi xác định chi phí chịu thuế: phần trích khấu hao tương ứng với nguyên giá vượt trên 1,6 tỷ đồng/xe đối với ô tô chở từ 9 chỗ ngồi trở xuống ( trừ ô tô dùng cho kinh doanh vận tải hành khách, kinh doanh du lịch khách sạn; ô tô dùng để làm mẫu và lái thử cho kinh doanh ô tô); phần trích khấu hao đối với tàu bay dân dụng, du thuyền không sử dụng kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn.
 • Khấu hao đối với công trình trên đất
 • Khấu hao đối với công trình trên đất vừa sử dụng cho sản xuất kinh doanh vừa cho mục đích khác thì không được tính khấu hao vào chi phí được trừ đối với giá trị công trình trên đất tương ứng phần diện tích không sử dụng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trường hợp doanh nghiệp có công trình trên đất như trụ sở văn phòng, nhà xưởng, cửa hàng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì doanh nghiệp được trích khấu hao vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế khi tính theo đúng mức khấu hao và thời gian sử dụng tài sản cố định theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính đối với các công trình này nếu đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên doanh nghiệp ( trong các trường hợp đất thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp) hoặc có hợp đồng thuê đất, mượn đất giữa doanh nghiệp với đơn vị, cá nhân có đất và đại diện doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của hợp đồng ( trường hợp đất đi thuê hoặc đi mượn).
 • Hóa đơn thanh toán khối lượng công trình xây dựng bàn giao kèm theo hợp đồng xây dựng công trình, thanh lý hợp đồng, quyết toán công trình xây dựng mang tên, địa chỉ, mã số thuế của doanh nghiệp.
 • Công trình trên đất được quản lý, theo dõi hạch toán theo quy định hiện hành về quản lý tài sản cố định.
 • Trường hợp tài sản thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp đang dùng cho sản xuất kinh doanh nhưng tạm thời ngừng do sản xuất theo vụ mùa với thời gian 09 tháng; tạm thời dừng để sửa chữa, để di dời di chuyển địa điểm, để bảo trì bảo dưỡng theo định kỳ, thời gian dưới 12 tháng, sau đó tài sản tiếp tục đưa vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì trong thời gian tạm ngừng đó được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Doanh nghiệp phải lưu giữ và cung cấp đầy đủ hồ sơ, lý do tạm ngừng tài sản cố định khi cơ quan thuế yêu cầu.

 • Quyền sử dụng đất lâu dài không được tính khấu hao và phân bổ vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế; Quyền sử dụng đất có thời hạn nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ và thực hiện đúng các thủ tục theo quy định của pháp luật, có tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì được phân bổ dần vào chi phí được trừ theo thời hạn được phép sử dụng đất ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( bao gồm cả trường hợp dừng hoạt động để sửa chữa, đầu tư xây dựng mới). trường hợp doanh nghiệp mua tài sản cố định hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền với quyền sử dụng đất lâu dài thì giá trị quyền sử dụng đất phải xác định riêng và ghi nhận là tài sản cố định vô hình; Tài sản cố định hữu hình là nhà cửa, kiến trúc thì nguyên giá là giá mua thực tế phải trả cộng (+) các khoản chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản cố định hữu hình vào sử dụng. giá trị quyền sử dụng đất được xác định theo giá ghi trên hợp đồng mua bán bất động sản ( tài sản) phù hợp với giá trị thị trường nhưng không được thấp hơn giá đất tại bảng giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định tại thời điểm mua tài sản.
 1. Chi tiền thuê tài sản của cá nhân không có đầy đủ hồ sơ, chứng từ dưới đây:
 • Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân thì hồ sơ để xác định được chi phí được trừ hợp đồng thuê tài sản và chứng từ trả tiền thuê tài sản.
 • Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thỏa thuận doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì hồ sơ để xác định được chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản, chứng từ trả tiền thuê tài sản và chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân.
 • Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thỏa thuận tiền thuê tài sản chưa bao gồm thuế ( thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân) và doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ tổng tiền thuê tài sản bao gồm cả phần nộp thuế thay cho cá nhân.
 1. Phần chi phí thuê tài sản cố định vượt quá mức phân bổ theo số năm mà bên đi thuê trả tiền trước.

Ví dụ: Doanh nghiệp A thuê tài sản cố định trong 4 năm với số tiền thuê là: 400 triệu đồng và thanh toán 1 lần. Chi phí thuê tài sản cố định được hạch toán vào chi phí hàng năm là 100 triệu đồng, Chi phí thuê tài sản cố định hàng năm vượt trên 100 triệu đồng thì phần vượt trên 100 triệu đồng không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế.

 • Đối với chi phí sửa chữa tài sản cố định đi thuê mà trong hợp đồng thuê tài sản quy định bên đi thuê có trách nhiệm sửa chữa tài sản trong thời gian thuê thì chi phí sửa chữa tài sản cố định đi thuê được phép hạch toán vào chi phí hoặc phân bổ dần vào chi phí nhưng thời gian tối đa không quá 3 năm.
 1. Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng, hàng hóa phần vượt mức tiêu hao hợp lý.

Phần vượt định mức tiêu hao nguyên liệu, vật việt, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa đối với một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa được Nhà nước ban hành định mức.

  Trước khi thông tư 96/2015/TT-BTC ra đời thì theo TT 78 là:

Doanh nghiệp tự xây dựng, quản lý mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa sử dụng vào sản xuất kinh doanh. Định mức này được xây dựng từ đầu năm, hoặc đầu kỳ sản xuất sản phẩm và lưu tại doanh nghiệp

Trường hợp một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa Nhà nước ban hành định mức tiêu hao thì phải thực hiện theo định mức của Nhà nước ban hành.

Vậy là:  bỏ quy định doanh nghiệp tự xây dựng, quản lý định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa sử dụng vào sản xuất, kinh doanh làm cơ sở xác định chi nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa phần vượt mức tiêu hao hợp lý không được tính vào chi phí được trừ.

Đối với phần chi vượt định mức tiêu hao đối với một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa đã được Nhà nước ban hành định mức sẽ không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

 1. Chi trả tiền điện, tiền nước đối với những hợp đồng điện nước mang tên chủ nhà cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.

Chi trả tiền điện, tiền nước đối với những hợp đồng điện nước do chủ sở hữu là hộ gia đình, cá nhân cho thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh ký trực tiếp với đơn vị cung cấp điện, nước không có đủ chứng từ thuộc một trong các trường hợp sau.

 1. Trường hợp doanh nghiệp cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh trực tiếp thanh toán tiền điện, nước cho nhà cung cấp điện, nước không có hóa đơn thanh toán tiền điện, nước và hợp đồng cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.
 2. Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh thanh toán tiền điện, nước với chủ cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh không có chứng từ thanh toán tiền điện, nước đối với người cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh phù hợp với số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.

Vậy là: Bỏ quy định doanh nghiệp phải lập bảng kê thanh toán tiền điện, nước theo mẫu 02/TNDN ban hành kèm theo thông tư số 78/2014/TT-BTC.

 1. Các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính bị loại bao gồm: vi phạm luật giao thông, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm về chế độ kế toán thống kê, vi phạm pháp luật về thuế bao gồm cả tiền nộp chậm thuế theo quy định của Luật Quản Lý thuế và các khoản phạt về vi phạm hành chính khác theo quy định của pháp luật

          Chú ý: theo khoản 13 – điều 7 của TT 78 thì khoản chi tiền phạt vi phạm hợp đồng được tính vào chi phí

 1. Các loại thuế:
 • Thuế giá trị gia tăng đầu vào đã được khấu trừ hoặc hoàn thuế; thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định là ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống vượt mức khấu trừ theo quy định tại văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

         Chú ý: một số thuế giá trị gia tăng đầu vào không được khấu trừ, cơ sở kinh doanh được hạch toán vào chi phí để tính thuế TNDN hoặc tính vào nguyên giá tài sản cố định.

Ngoại trừ hai trường hợp không được tính vào chi phí được trừ:

 • Mua hàng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
 • Phần thuế GTGT không được khấu trừ của ô tô dưới 9 chỗ ngồi chở người mà doanh nghiệp không chuyên kinh doanh vận tải, du lịch và khách sạn

Theo khoản 9 của điều 14 TT 219/2013/TT-BTC

 • Thuế thu nhập doanh nghiệp trừ trường hợp doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của nhà thầu nước ngoài mà theo thỏa thuận tại hợp đồng nhà thầu, nhà phụ thầu nước ngoài, doanh thu nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài nhận được không bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Thuế thu nhập cá nhân trừ trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng lao động quy định tiền lương, tiền công trả cho người lao động không bao gồm thuế thu nhập cá nhân.
 1. Phần chi vượt mức 01 triệu đồng/người/tháng để: Trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động.

Khoản trích nộp hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, cho người lao động được tính vào chi phí được trừ ngoài việc không vượt mức quy định tại điểm này còn phải được ghi cụ thể điều kiện hưởng và mức hưởng tại một trong các hồ sơ sau: hợp đồng lao động,; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám Đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng Công ty.

Doanh nghiệp không được tính vào chi phí đối với các khoản chi cho chương trình tự nguyện nêu trên nếu doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về bảo hiểm bắt buộc cho người lao động ( kể cả trường hợp nợ tiền bảo hiểm bắt buộc)

 1. Trích lập và sử dụng các khoản dự phòng không theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài Chính về trích lập quỹ dự phòng: dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính, dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa, công trình xây lắp và dự phòng rủi ro nghề nghiệp của doanh nghiệp thẩm định giá, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập.
 2. Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiêu tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ tính thuế bao gồm chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư cuối năm là: tiền mặt. tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển, các khoản nợ phải thu có gốc ngoại tệ ( trừ lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ cuối kỳ tính thuế).

Trong giai đoạn đầu tư xây dựng để hình thành tài sản cố định của doanh nghiệp mới thành lập, chưa đi vào hoạt động, chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh khi thanh toán các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ để thực hiện mục tiêu xây dựng và chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh khi đánh giá lại các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính được phản ánh lũy kế, riêng biệt trên Bảng cân đối kế toán. Khi tài sản cố định hoàn thành đầu tư xây dựng đưa vào sử dụng thì chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong giai đoạn đầu tư xây dựng (sau khi bù trừ số chênh lệch tăng và chênh lệch giảm) được phân bổ dần vào doanh thu hoạt động tài chính hoặc chi phí tài chính, thời gian phân bổ không quá 5 năm kể từ khi công trình đưa vào hoạt động.

Trong giai đoạn sản xuất, kinh doanh, kể cả đầu tư xây dựng để hình thành tài sản cố định của doanh nghiệp đang hoạt động, chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh từ các giao dịch bằng ngoại tệ của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ sẽ được hạch toán vào doanh thu hoạt động tài chính hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính.

Đối với các khoản nợ phải thu và các khoản vay có gốc ngoại tệ phát sinh trong kỳ, chênh lệch tỷ giá hối đoái được tính vào chi phí được trừ là khoản chênh lệch giữa tỷ giá tại thời điểm phát sinh thu hồi nợ hoặc thu hồi khoản cho vay với tỷ giá tại thời điểm ghi nhận khoản nợ phải thu hoặc khoản cho vay ban đầu.

 1. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản trong giai đoạn đầu tư để hình thành tài sản cố định.

Khi bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp chưa phát sinh doanh thu nhưng có các khoản chi thường xuyên để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (không phải là các khoản chi đầu tư xây dựng để hình thành tài sản cố định) mà các khoản chi này đáp ứng các điều kiện theo quy định thì các khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Trường hợp trong giai đoạn đầu tư, doanh nghiệp có phát sinh các khoản chi trả tiền vay thì khoản chi này tính vào giá trị đầu tư. Trường hợp trong giai đoạn đầu tư, doanh nghiệp có phát sinh cả khoản chi trả lãi tiền vay và thu từ lãi tiền gửi thì được bù trừ giữa khoản chi trả lãi tiền vay và thu từ lãi tiền gửi, sau khi bù trừ phần chênh lệch còn lại ghi giảm giá trị đầu tư.

CKTC ( Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

 1. Dịch vụ kế toán
 2. Dịch vụ thành lập công ty
 3. Dịch vụ quyết toán thuế
 4. Dịch vụ bảo hiểm xã hội
 5. Dịch vụ lập báo cáo tài chính
 6. Dịch vụ thay đổi GPKD
 7. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp
 8. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn                             

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Tham khảo tại: www.cktc.vn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Mail: cktc.vn@gmail.com

Hotline: 0888 139 339

Posted in:
About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.