Yêu cầu bằng cấp trong lĩnh vực bảo hiểm

Dự thảo nghị định mới: Định rõ yêu cầu bằng cấp trong lĩnh vực bảo hiểm.

Dự thảo đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến về yêu cầu bằng cấp trong lĩnh vực bảo hiểm, trong đó quy định về trình độ của các cá nhân làm tư vấn bảo hiểm, đánh giá rủi ro bảo hiểm, tính toán bảo hiểm phải có bằng đại học.

Yêu cầu bằng cấp trong lĩnh vực bảo hiểm

Bộ Tài chính đang dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung 3 Nghị định số 73/2016, số 98/2013 và số 48/2018 của Chính phủ về lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số.

Theo đó, Luật số 42/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ đã được Quốc hội thông qua ngày và có hiệu lực từ ngày 01/11/2019, quy định việc cung cấp, sử dụng dịch vụ phụ trợ bảo hiểm và quản lý, giám sát đối với dịch vụ phụ trợ bảo hiểm tại thị trường Việt Nam.

Yêu cầu bằng cấp trong lĩnh vực bảo hiểm – Tư vấn bảo hiểm phải có bằng đại học

Theo dự thảo Nghị định bổ sung một số điều vào Nghị định số 73/2016/NĐ-CP, cá nhân trực tiếp hoạt động tư vấn bảo hiểm phải có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành bảo hiểm hoặc có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành khác và chứng chỉ về tư vấn bảo hiểm.

Cá nhân trực tiếp đánh giá rủi ro bảo hiểm phải có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành quản trị rủi ro hoặc có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành khác và chứng chỉ về đánh giá rủi ro bảo hiểm.

Cá nhân trực tiếp tính toán bảo hiểm phải có trình độ từ đại học trở lên và điều kiện về chứng chỉ, tiêu chuẩn thực hiện hoạt động tính toán bảo hiểm trong tổ chức tương đương chuyên gia tính toán (Appointed Actuary) của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe và cao hơn tiêu chuẩn của chuyên gia tính toán dự phòng và khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm.

Khung xử phạt tới 60 – 70 triệu đồng, tước chứng chỉ tư vấn bảo hiểm – Yêu cầu bằng cấp trong lĩnh vực bảo hiểm

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2013/NĐ-CP của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 48/2018/NĐ-CP) để cụ thể hóa các hành vi và chế tài áp dụng đối với từng hành vi vi phạm trong lĩnh vực phụ trợ bảo hiểm.

Cụ thể, dự thảo đưa ra quy định phạt tiền từ 20 – 30 triệu đồng đối với các hành vi: không tuân theo quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm khi chưa ký hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm không được lập thành văn bản…

Mức phạt tiền từ 60 – 70 triệu đồng được đưa ra trong dự thảo đối với một trong các hành vi vi phạm sau: cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm không đúng loại hình được phép cung cấp; hoạt động phụ trợ bảo hiểm khi không đáp ứng điều kiện hoạt động; tổ chức không có tư cách pháp nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm.

Hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng chứng chỉ tư vấn bảo hiểm có thời hạn và đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm có thời hạn, được quy định áp dụng đối với từng hành vi vi phạm cụ thể.

Theo https://bizlive.vn/bao-hiem/du-thao-nghi-dinh-moi-dinh-ro-yeu-cau-bang-cap-trong-linh-vuc-bao-hiem-3519837.html

Yêu cầu bằng cấp trong lĩnh vực bảo hiểm

Mail: cktc.vn@gmail.com

Hotline: 0888 139 339

Posted in:
About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *