Thủ tục đánh giá lại ngoại tệ cuối năm

CKTC cung cấp dịch vụ kế toán tại Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Ngoài ra, CKTC còn hướng dẫn doanh nghiệp về thủ tục đánh giá lại ngoại tệ cuối năm tại đơn vị.

Thủ tục đánh giá lại ngoại tệ cuối năm

Định khoản nghiệp vụ thủ tục đánh giá lại ngoại tệ cuối năm như sau:

1. Nếu phát sinh lãi tỷ giá hối đoái

Nợ TK 1112, 1122…

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính

2. Nếu phát sinh lỗ tỷ giá hối đoái:

Nợ TK 635 – Chi phí tài chính

Có TK 1112, 1122…

Mô tả nghiệp vụ kế toán thủ tục đánh giá lại ngoại tệ cuối năm

Khi phát sinh nhu cầu đánh lại các khoản tiền mặt, tiền gửi bằng ngoại tệ, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

1. Đối với chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do việc đánh giá lại số dư cuối năm là: tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ ngắn hạn (1 năm trở xuống) có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập báo cáo tài chính thì không hạch toán vào chi phí hoặc thu nhập mà để số dư trên báo cáo tài chính, đầu năm sau ghi bút toán ngược lại để xoá số dư.

2. Đối với chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do việc đánh giá lại số dư cuối năm của các khoản nợ dài hạn (trên 1 năm) có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập báo cáo tài chính thì được xử lý như sau:

– Đối với các khoản nợ phải thu dài hạn: Đối với các khoản nợ phải thu bằng ngoại tệ, công ty phải đánh giá lại số dư cuối năm của các loại ngoại tệ, sau khi bù trừ, chênh lệch còn lại được xử lý như sau:

+ Trường hợp chênh lệch tăng được hạch toán vào thu nhập tài chính trong năm.

+ Trường hợp chênh lệch giảm được hạch toán vào chi phí tài chính trong năm.

– Đối với các khoản nợ phải trả dài hạn: Đối với khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ, công ty phải đánh giá lại số dư cuối năm của các loại ngoại tệ, sau khi bù trừ, chênh lệch còn lại được xử lý như sau:

+ Trường hợp chênh lệch tăng tỷ giá hối đoái thì chênh lệch tỷ giá hạch toán vào chi phí tài chính trong năm và được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. 

+ Trường hợp hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái vào chi phí làm cho kết quả kinh doanh của công ty bị lỗ thì có thể phân bổ một phần chênh lệch tỷ giá cho năm sau để công ty không bị lỗ nhưng mức hạch toán vào chi phí trong năm ít nhất cũng phải bằng chênh lệch tỷ giá của số dư ngoại tệ dài hạn phải trả trong năm đó. Số chênh lệch tỷ giá còn lại sẽ được theo dõi và tiếp tục phân bổ vào chi phí cho các năm sau nhưng tối đa không quá 05 năm.

Thủ tục đánh giá lại ngoại tệ cuối năm

Mail: cktc.vn@gmail.com

Hotline: 0888 139 339

About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *