Cách hạch toán thuế thu nhập cá nhân

CKTC hướng dẫn quý doanh nghiệp cách hạch toán Tài khoản 3335 – Cách hạch toán thuế thu nhập cá nhân theo Thông tư 133 để mọi người tham khảo.

– Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là thuế đánh vào thu nhập chịu thuế của cá nhân phát sinh trong kỳ tính thuế.

– Khi hạch toán, kế toán sử dụng Tài khoản 3335 – Thuế thu nhập cá nhân để phản ánh số thuế thu nhập cá nhân phải nộp, đã nộp và còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước.

Cách hạch toán tài khoản 3335 – Cách hạch toán thuế TNCN theo Thông tư số 133/2016/TT­-BTC. Thông tư 133 được ban hành ngày 26/08/2016 hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (thay thế chế độ kế toán theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC và Thông tư 138/2011/TT-BTC), có hiệu lực áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2017.

Cách hạch toán thuế thu nhập cá nhân

I. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CỦA TÀI KHOẢN 3335 – CÁCH HẠCH TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN.

Khi hạch toán tài khoản 3335

– Thuế thu nhập cá nhân, kế toán phải tuân thủ theo nguyên tắc kế toán của tài khoản 333

– Thuế và các khoản phải nộp nhà nước.

– Thuế thu nhập cá nhân theo đúng chế độ, ngoài việc phải nắm vững các nguyên tắc kế toán khi hạch toán thì kế toán còn phải nắm vững nội dung và kết cấu của TK 3335.

II. KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 3335 – CÁCH HẠCH TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN.

Căn cứ vào Điều 41 Thông tư 133/2016/TT-BTC, tài khoản 3335 có kết cấu và nội dung phản ánh như sau:

Bên Nợ:

– Số thuế TNCN đã nộp vào NSNN trong kỳ;

– Số thuế TNCN được giảm trừ vào số thuế phải nộp.

Trong trường hợp cá biệt, TK 3335 có thể có số dư Bên Nợ. Số dư Bên Nợ (nếu có) của TK 3335 phản ánh số thuế TNCN đã nộp lớn hơn số thuế TNCN phải nộp cho nhà nước, hoặc có thể phản ánh số thuế TNCN đã nộp được xét miễn, giảm hoặc cho thoái thu nhưng chưa thực hiện việc thoái thu.

Bên Có:

– Số thuế TNCN phải nộp.

Số dư Bên Có là số thuế TNCN còn phải nộp vào ngân sách nhà nước.

III. CÁCH HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 3335 – CÁCH HẠCH TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN THEO THÔNG TƯ 133.

Căn cứ vào nguyên tắc kế toán tài khoản 333

– Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (tài khoản cấp 1 của TK 3335). Căn cứ vào kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 3335.

– Thuế Thu nhập cá nhân một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu sau:

3.1. Cách hạch toán Tài khoản 3335 – Cách hạch toán thuế thu nhập cá nhân khi khấu trừ thuế TNDN.

Khi xác định số thuế TNCN phải nộp, doanh nghiệp khấu trừ tại nguồn tính trên thu nhập chịu thuế của công nhân viên và người lao động khác, hạch toán:

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động

Có TK 3335 – Thuế thu nhập cá nhân.

3.2. Cách hạch toán Tài khoản 3335 – Cách hạch toán thuế thu nhập cá nhân khi trả thu nhập cho các cá nhân bên ngoài.

Khi chi trả thu nhập cho các cá nhân bên ngoài, doanh nghiệp phải xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp tính trên thu nhập không thường xuyên chịu thuế theo từng lần phát sinh thu nhập.

+ Khấu trừ thuế TNCN khi chi trả tiền thù lao, dịch vụ thuê ngoài…, hạch toán:

Nợ các TK 154, 631, 642, 635, … (tổng số phải thanh toán)

Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tổng tiền phải thanh toán) (3531)

Có TK 3335 – Thuế Thu nhập cá nhân (số thuế thu nhập cá nhân phải khấu trừ)

Có các TK 111, 112 (số tiền thực trả sau khi khấu trừ thuế).

+ Khấu trừ thuế TNCN khi chi trả các khoản nợ phải trả cho các cá nhân bên ngoài có thu nhập, hạch toán:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán (tổng số tiền phải trả)

Có TK 3335 – Thuế thu nhập cá nhân (số thuế thu nhập cá nhân phải khấu trừ)

Có các TK 111, 112 (số tiền thực trả sau khi khấu trừ thuế).

3.3. Cách hạch toán Tài khoản 3335 – Cách hạch toán thuế thu nhập cá nhân khi nộp thuế.

Khi nộp thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách nhà nước thay cho người có thu nhập, hạch toán:

Nợ Có TK 3335 – Thuế thu nhập cá nhân

Có các TK 111, 112,…

Cách hạch toán thuế thu nhập cá nhân

Mail: cktc.vn@gmail.com – cktcgroup@gmail.com

About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *